giang-vien-le-anh

Tên: CEO Cô Lê Ánh

Mã giảng viên: 9

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Giảng viên Đại học, CEO Lê Ánh HR

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên