Danh sách giảng viên

Tên giảng viên: CEO Cô Lê Ánh

Nơi làm việc:

Giảng viên Đại học, CEO Lê Ánh HR

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@leanhhr.com

+ Xem chi tiết +

0904848855; 0971698687