05 Mẫu Biên Bản Làm Việc Phổ Biến Nhất

2 Đánh giá

Nội dung bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - người sáng lập Trung tâm đào tạo thực hành Lê Ánh đồng kiêm là giảng viên các khóa học hành chính nhân sự tại Lê Ánh HR.

Mẫu Biên bản làm việc rất quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn tình hình dịch như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ hình thức làm việc Offline sang hình thức làm việc Online. 

Mẫu biên bản làm việc càng có giá trị cao hơn trong việc ghi chép lại như thông tin quan trọng trong mỗi cuộc họp trực tuyến hay offline. Vậy hãy cùng  Lê Ánh HR tìm hiểu một số biên bản làm việc phổ biến nhất trong bài viết này nhé!

I. Biên Bản Làm Việc Là Gì?

Biên bản làm việc là văn bản ghi chép lại nội dung chính của một cuộc họp bàn, buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề… giữa hai hay nhiều người với nhau. Mẫu biên bản này dùng làm căn cứ chứng minh cho sự việc đã diễn ra nhưng không có hiệu lực pháp lý.

Những lưu ý khi soạn thảo biên bản làm việc

Trong quá trình soạn thảo biên bản làm việc, thỏa thuận các Bạn cần chú ý những nguyên tắc sau:

- Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của các bên. Nếu biên bản Giữa hai công ty lập bên bản làm việc thì cần có chữ ký của giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty. 

- Nếu Trường phòng ký thì phải có giấy ủy quyền của giám đốc hoặc người có thẩm quyền, giấy ủy quyền sẽ được lập và nghi vào nội dung biên bản làm việc. 

- Nếu là hai cá nhân thì nội dung thỏa thuận chỉ được liên quan đến những vấn đề của cá nhân đó, không liên quan đến tài sản chung của cá nhân này. 

- Nội dung và phạm vi thỏa thuận phải hợp pháp, phù hợp, không được trái với quy định của pháp luật. 

- Nên khống chế hoặc đưa ra định lượng về thời gian thực hiện. Nếu không đưa được những nội dung ràng buộc về thời gian thì thỏa thuận sẽ trở nên vô nghĩa và khó thực thi. 

»»» Khóa học Hành chính nhân sự – Tổng hợp các kiến thức thực tế từ A-Z

II. Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Làm Việc Phổ Biến Nhất

Mẫu biên bản làm việc

1. Mẫu biên bản số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A                        :   

Đại diện bởi    :           Ông---------------------------------------   Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ             :           Số -------------, phường-----------, quận----------, thành phố----------------------------

Mã số thuế      :           --------------------------------------------------------------------------------------------------

BÊN B                        :          

1. Ông     :         ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CMTND số     :           ---------------------------            Cấp ngày: ------/------------/20--------------------------

Địa chỉ TT       :           -------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỗ ở hiện tại: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ông     :           ----------------------------------------------------------------------------------------------------

CMND số     :           -------------------]Cấp ngày: -------/------/20-------------------------------------------------

Địa chỉ TT       :          --------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỗ ở hiện tại:                       ------------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

2. Mẫu biên bản số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

--------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY-----------------------------------------------

Đại diện bởi: Ông ----------------------------Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số ------------, phường----------, quận-------------, thành phố --------------------------------------------

Mã số thuế: -----------------------------

BÊN B:

1. Ông: --------------------------

CMND số: ---------------Cấp ngày: -------------/-----------/20------------------------------------------------------

Địa chỉ TT: -------------------------------------

Chỗ ở hiện tại: ----------------------------------

2. Ông: ---------------

CMND số: -------------Cấp ngày: --------/----------/20--------------------------------------------------------------

Địa chỉ TT: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỗ ở hiện tại: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Mẫu biên làm việc số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: …….............)

Hôm nay, vào lúc ------ giờ ----- phút, ngày ---- tháng ----- năm -------, tại văn phòng Công ty -------------

Địa chỉ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi gồm: 

BÊN A:----------------------Địa chỉ: -----------------------------------------------------------------------------------

Điện thoại:-------------------------------Fax: ---------------------------------------------------------------------------

Đại diện: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mã số thuế: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số tài khoản: ----------------------------------Hoặc:: -------------------------------------------------------------------

BÊN B: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điện thoại:-------------------------------------------Fax: ----------------------------------------------------------------

Đại diện: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

-----------------------------------------------------------------------Kết Luận:-------------------------------------------

----------------------Buổi làm việc kết thúc vào lúc ---------------- giờ -------------------------phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN                                                                                                 BÊN B

4. Mẫu biên bản làm việc số 4

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

Số: ...../BB- LAMVIEC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi -------- giờ ----------- ngày ----------- tháng -------- năm ---------

Tại --------------------------------------------------------------------

Chúng tôi gồm:

1/ ----------------------------------Chứcvụ: --------------------- Đơn vị -----------------------------------------------

2/ ----------------------------------Chứcvụ: --------------------- Đơn vị -----------------------------------------------

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): --------------------Năm sinh ------------------Quốc tịch-------------------------------------------------

Nghề nghiệp:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: ---------------------------Giấy CMND/Hộ chiếu số:--------Ngày cấp------------- Nơi cấp --------------

2/ Ông (bà): ------------Năm sinh ------------Quốc tịch---------------------------------------------------------------

Nghề nghiệp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giấy CMND/Hộ chiếu số: --------- Ngày cấp ------- Nơi cấp -------------------------------------------------------

Nội dung làm việc:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biên bản được lập thành----bản; mỗi bản gồm ------tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho -------01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGƯỜI THAM GIA LÀM  VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)   

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)   

 

5. Mẫu biên bản số 5

--- JOINT STOCK COMPANY

No:-----/20---./BB-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

 Independent – Freedom – Happiness

                                                                        ---- City,----./----/20------

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

------ JOINT STOCK COMPANY

(RE: ---------------------------)

1. Time, address, voting method:

At -----am,-----/-----/.20------, at principal office of --------JOINT STOCK COMPANY.

Address: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Participants

Mr. ---------------– owns -------- common shares accounted for ----------charter capital of the company.

Mr. ---------------– – owns -----------common shares accounted for -------- charter capital of the company.

---------------–  Joint Stock Company – owns xxx common shares accounted for 17,19% charter capital of the company –  Representative is Mr. ---------------–  in according to the Decision on the appointment of the representatives of contributed capital in ---------------–  Joint Stock Company No: ---/QĐ-HĐQT dated ---th January, 20---

------One-member Limited Liability Company– owns ------common shares accounted for 0,80% charter capital of the company –  Representative is Mr. -----

-----Pte., Ltd– owns----- common shares accounted for -----% charter capital of the company – Representative is Mr.------

-----Pte., Ltd– owns -----shares accounted for ----% charter capital of the company in which there are 101.351 preference shares accounted for 20% charter capital and  25.338 common shares accounted for ----% charter capital of the company – Representative is Mr. ----

The following shareholders have sent authorization letter whereby they authorizes Mr. ----to attend and vote in the meeting of shareholders under the letter of authorization No: ---/VBUQ-----dated April----th, 20.----:

– Ms. --------------- – owns ---------  common shares accounted for --------- charter capital of the company.

– Mr. ---------------  – owns --------- common shares accounted for---------- charter capital of the company.

– Mr. ---------------  – owns --------  common shares accounted for---------- charter capital of the company.

– Mr. ---------------  – owns --------  common shares accounted for-----------charter capital of the company.

– Mr. ---------------  – owns --------  common shares accounted for ---------- charter capital of the company.

– Mr. ---------------  – owns -------- common shares accounted for ----------- charter capital of the company.

– Ms. --------------- – owns --------- common shares accounted for -------- --charter capital of the company.

Chairman of the meeting: Mr. --------------- --------------------------------------------------------------------------

Secretary of the meeting: Ms. --------------- --------------------------------------------------------------------------

Absent: 0

Mr --------------- declares the number of shareholders representing 100% the total shares with voting rights, have eligible for organizing Meeting of Shareholders

III. Contents of the meeting

1. The establishment of a branch office in Hanoi

1.1. The name of branch.

The name of branch in Vietnamese: CHI NHANH CONG TY CO PHAN --------------- TAI HA NOI

The name of branch in language (if any):

Abbreviate (if any) :

1.2. Address of branch.

--------------- Cau Giay District, Hanoi City

Tel: --------------- 

1.3. Line of business.

Number

Sector

Industry code

1

Portal

Detail:  Services commerce electronic ( Decree No 52/2013/NĐ-CP

6312

2

Publishing Software

Detai: computer software production

5820

3

Computer program

Detail: programming service

6210

4

Consulting Managing computers and computer systems

Detail: Services related to the installation of computer hardware

6202

5

 Advertisement

Detail: Advertising service

7310

1.4. The head of branch

Full name: ---------------                        Gender: Male

Date of birth: ---------------      Ethnic: Kinh             Nationality: Vietnam

ID number: --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

Dated: ---------------       Issued by: Provincial police --------------- ------------------------------------------------

Permanent residence: --------------- -------------------------------------------------------------------------------------

Current residence: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voting:

Approval voting: 12 votes accounted for 100% total votes of shareholders attending the meeting.

Disapproval voting: 0

Another idea: 0

2. The decision is adopted

Decision on the establishment of the --------------- branch in Hanoi

The meeting ended at 11am, ---------------  20---- The minutes was read for shareholders to hear and sign and it began to take effect from the date of signing.

Signature of the chairman and secretary (or signatures of all founders)

CHAIRMAN                                                           SECRETARY

Mr.-------------------                                                    Mr.-------------------

Xem thêm:

Trên đây là 05 Mẫu biên bản mới nhất. Nếu bạn cần trang bị thêm các kiến thức về nghiệp vụ Quản trị nhân sự, bạn có thể tham khảo thêm các Khóa học Hành chính nhân sự

Khóa học này sẽ giúp bạn thành thạo các kỹ năng của một nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp, được giảng dạy bởi các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực nhân sự giúp bạn có những kiến thức chắc chắn khi hành nghề.

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&B ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng tốt nhất hiện nay.

 

Lê Ánh Hr chúc bạn thành công!

5.0
(2 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
17/01/2023

04/08/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký