Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc - Tổng Hợp Các Trường Hợp

2 Đánh giá

Nội dung bài viết được tư vấn chuyên môn bởi TS. Lê Thị Ánh - người sáng lập Trung tâm đào tạo thực hành Lê Ánh đồng kiêm là giảng viên các khóa học hành chính nhân sự chuyên sâu tại Lê Ánh HR.

Có bao nhiêu loại biên bản bàn giao công việc, loại biên bản này được sử dụng trong những trường hợp nào và áp dụng với từng đối tượng ra sao, trong bài viết này Lê Ánh HR mời bạn đọc cùng tìm hiểu các mẫu biên bản bàn giao công việc và các trường hợp ứng dụng thực tế.

1. Biên Bản Bàn Giao Công Việc Là Gì?

Biên bản bàn giao công việc là loại giấy tờ mà người lao động bắt buộc phải viết và giao nộp trước khi nghỉ thai sản, nghỉ việc hay thuyên chuyển công tác sang bộ phận khác, việc thực hiện biên bản sẽ giúp quá trình nghỉ việc hay chuyển việc của người lao động trở nên dễ dàng và nhanh chóng được thực hiện hơn

2. Vai Trò Của Biên Bản Bàn Giao Công Việc

Trong trường hợp phải thực hiện bàn giao công việc vì lý do nào đó, thì biên bản này sẽ có nhiều vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động

2.1. Thực hiện đúng quy định theo hợp đồng lao động

Thông thường trong hợp đồng lao động sẽ nêu rõ việc bạn phải bàn giao công việc cho người khác khi nghỉ việc hoặc tạm thời nghỉ việc. Việc nội dung này có đề cập đến trong hợp đồng để tránh việc khi người lao động nghỉ việc gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Do đó, trong trường hơhp người lao động không thực hiện đúng nghĩa vụ bàn giao công việc có thể bị xử phạt hành chính thậm chí bị kiện ra tòa án.

2.2.Thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với công việc

Khi bản thân phải tạm thời không tiếp nhận công việc một thời gian, việc bàn giao công việc cho nhân viên hay đồng nhiệp hoặc có thể là nhân viên cấp dưới hoặc những người có liên quan thể hiện trách nhiệm của bạn đối với công việc.

Dù sắp nghỉ việc nhưng bạn vẫn rất chu đáo trong việc sắp xếp công việc phù hợp không để ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ bạn làm việc rất chuyên nghiệp và chắc chắn được đánh giá rất cao từ hành động này

2.3. Giúp đỡ người được kế nhiệm

Khi thực hiện bàn giào công việc trong thời gian bạn vẫn còn làm việc, người kế nhiệm từ đó nắm bắt được nhiệm vụ sẽ phải làm trong thời gian tới.

Đồng thời, nhờ kế nhiệm cũng có thể nhờ sự hướng dẫn của bạn để hỗ trợ những nội dung công việc chưa nắm rõ. Đồng thời, không làm cho người kế nhiệm bị dồn việc khi bạn bàn giao công việc rõ ràng.

3. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Theo Từng Trường Hợp

Như phần khái niệm để nêu rõ, thông thường biên bản bàn giao công việc được thực hiện khi bạn nghỉ thai sản, nghỉ việc hoặc thuyên chuyên công việc.

Mẫu biên bản bàn giao công việc

3.1. Mẫu biên bản bàn giao công việc nghỉ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại: ……………………………………… chúng tôi gồm:…………………………….

Người bàn giao:…………………………….. Bộ phận:…………………………. MSNV:……………………………….....

Người nhận bàn giao:……………………. Bộ phận:…………………………. MSNV:……………………………….....

Lý do bàn giao: Nghỉ thai sản

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

Người bàn giao                      Người nhận bàn giao              Phòng HC-NS

3.2. Mẫu biên bản bàn giao công việc có kèm theo tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………..........................

Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………..........................

Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………..........................

Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………..........................

NGƯỜI BÀN GIAO:

Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………..........................

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT

Nội dung

Người nhận bàn giao.

Kết luận

1

     

2

     

BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT

Nội dung

Người nhận bàn giao.

Kết luận

1

     

2

     

Biên bản kết thúc vào lúc …….giờ…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận                        Người nhận bàn giao           Người bàn giao

 

3.3. Mẫu biên bản bàn giao công việc với kế toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----------------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: ....../QĐ-PGD&ĐT, ngày ..../...../...... của ........................................

Hôm nay, vào lúc .......... giờ, ngày ........ tháng ......... năm .......; tại ................................

Chúng tôi gồm có:

1. Bên bàn giao:

- Ông (Bà): ............................. ; chức vụ: ..........................................................

2. Bên nhận bàn giao:

- Ông (Bà): ................................... ; chức vụ: ...................................................

3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:

- Ông (Bà): ........................................ ; Chức vụ: ......................................... ....

- Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: Kế toán cũ

- Ông (Bà): ..................................................... ; Chức vụ: Kế toán mới

*Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:

 • Bàn giao chứng từ năm ........ trở về trước.
 • Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.
 • Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
 • Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao
 • Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ........... phần mềm kế toán MISA.
 • Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan
 • Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.
 • ....(nếu có phát sinh nội dung khác )

*Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

1. Chứng từ, sổ sách năm ............trở về trước:

- Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm .......... thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)

2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ..........:

2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ...........:

- Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm ........, biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ....... quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ....... (nếu có phát sinh)

- Bộ dự toán và công khai dự toán năm ......... (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ........., qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm .......)

- Báo cáo thu, chi NSNN, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ......../........đến tháng ......./......... (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).

2.2 Tình hình kinh phí năm ......:

- Số kết dư năm ......... chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).

- Số kinh phí kinh phí ........... còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)

- Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).

- Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).

2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ....... và phần mềm kế toán MISA.

Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).

- Năm ...... (gồm các loại sổ: ............................................................)................................

- Năm ..................................................................................................

- Năm ....................................................................................................

2.4 Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy ............, tình trạng: .............

2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).

- Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.

3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)

- .......................................................................................................................

3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)

- ................................................................................................................

4. Các nội dung khác:

- ..............................................................................................................

- ...................................................................................................................

5. Trách nhiệm các bên:

- Phần thực hiện thu, chi từ ngày ....../...../....... trở về trước thuộc trách nhiệm của ........................................

- Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày ...../...../..... trở về sau thuộc trách nhiệm của .........................................

Công tác bàn giao kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có ... trang, từ trang 1 đến trang ...., biên bản được lập thành ..... bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

Bên bàn giao                                                                    Bên nhận bàn giao

Chủ tài khoản 

»»» Xem Thêm:

Trên đây là khái niệm, vai trò và tổng hợp mẫu biên bản bàn giao công việc theo từng trường hợp cụ thể. Mong rằng những chia sẻ của Lê Ánh HR trong bài viết sẽ hữu ích với các bạn!

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sựkhóa học C&B ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng tốt nhất hiện nay.

Lê Ánh HR chúc bạn thành công!

5.0
(2 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
18/07/2023

14/03/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký