Văn Hóa Doanh Nghiệp Là Gì? Ý Nghĩa Của Văn Hóa Doanh Nghiệp?

3 Đánh giá

Một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của doanh nghiệp chính là văn hóa doanh nghiệp (văn hóa công ty). Đây cũng là vấn đề quan tâm nhất của mỗi ứng viên khi tìm kiếm một môi trường làm việc mới.

Hãy cùng Lê Ánh HR đi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp là gì và những giá trị cốt lõi và cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1. Văn hóa là gì? Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Mọi đất nước đều nét văn hóa riêng tạo nên sự đặc trưng của đất nước đó. Nếu doanh nghiệp không có những giá trị văn hóa cốt lõi thì sự phát triển của doanh nghiệp cũng diễn ra rất khó khăn để đạt được mục đích. Văn hóa chính là đòn bẩy gắn kết keo sơn giữa doanh nghiệp và nhân viên

Trong một tổ chức con nguời là một thứ tài sản quý giá vì nó là nhân tố kết tinh nên bản sắc tốt đẹp của một tổ chức. Một tổ chức dù có đa dạng về sắc tộc hay giàu mạnh về tài chính nhưng không được sử dụng, khai tác từ bàn tay con người thì không thể nào tự sức phát huy được vai trò vốn có của nó.

Văn hóa doanh nghiệp là một nét đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp và không một tổ chức nào có thể hòa lẫn với những giá trị riêng đó, đây là giá trị bền bỉ có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển lâu dài của một tổ chức.

Tuy nhiên, để bắt kịp với quá trình hội nhập và toàn cầu hóa quốc tế, ngày càng đòi hỏi ở doanh nghiệp nhiều yếu tố hơn để xây dựng một nền tảng văn hóa mạnh và khởi đầu là từ nguồn lực con người của tổ chức.

Không chỉ là kinh nghiệm, quy tắc, hành vi ứng xử hay tuân theo những quy định chung của pháp luật mà còn cần ở họ những người lao động có những trình độ chuyên môn kỹ thuật trong từng công việc nhất định phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức.

Chính vì những lý do đó, một tổ chức có được một nền văn hóa phù hợp với lộ trình phát triển của tổ chức vô cùng quan trọng và coi đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển trong tương lai của đất nước, thời kỳ của công nghệ, thời kỳ mở cửa. Điều hết sức quan trọng đối với những nhân viên mới cần làm quen ngay với văn hóa doanh nghiệp. Và doanh nghiệp cần có định hướng giúp nhân viên dễ dàng hòa nhập với văn hóa tổ chức.

Xem thêm: Cách giúp nhân viên mới dễ dàng hòa nhập văn hóa doanh nghiệp

Vậy những giá trị cốt lõi tạo nên sự trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp là gì mời bạn đọc cùng bắt đầu tìm hiểu chi tiết khái niệm văn hóa doanh nghiệp là gì?

1.1. Văn hóa là gì?

Văn hóa là sản phẩm của con người, là hệ quả của sự tiến hóa nhân loại. Nhờ có văn hóa mà con người trở nên độc đáo trong thế giới sinh vật và khác biệt so với những con vật khác trong thế giới động vật.

Tuy nhiên, để hiểu về khái niệm "văn hóa" đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau:

Năm 1871, E.B. Tylor đưa ra định nghĩa:

"Văn hóa hay văn minh, theo nghĩa rộng về tộc người học, nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và một số năng lực và thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách một thành viên của xã hội."

Boas định nghĩa:

"Văn hóa là tổng thể các phản ứng tinh thần, thể chất và những hoạt động định hình nên hành vi của cá nhân cấu thành nên một nhóm người vừa có tính tập thể vừa có tính cá nhân trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên của họ, với những nhóm người khác, với những thành viên trong nhóm và của chính các thành viên này với nhau".

Ở Việt Nam, văn hóa cũng được định nghĩa rất khác nhau. Hồ Chí Minh cho rằng:

"Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa".

Phạm Văn Đồng cho rằng:

"Nói tới văn hóa là nói tới một lĩnh vực vô cùng phong phú và rộng lớn, bao gồm tất cả những mà có liên quan đến con người trong suốt quá trình tồn tại, phát triển, quá trình con người làm nên lịch sử…

Văn hóa bao gồm cả hệ thống giá trị: Tư tưởng và tình cảm, đạo đức với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh của cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức chiến đấu bảo vệ mình và không ngừng lớn mạnh”.

Theo UNESCO, văn hóa được hiểu theo hai nghĩa: Nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng thì:

"Văn hóa là một phức hệ - tổng hợp các đặc trưng diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức và tình cảm… khắc họa nên bản sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng, vùng, miền, quốc gia, xã hội… Văn hóa không chỉ bao gồm nghệ thuật, văn chương mà còn cả lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín ngưỡng…”;

Còn hiểu theo nghĩa hẹp thì:

"Văn hóa là tổng thể những hệ thống biểu trưng (ký hiệu) chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong cộng đồng, khiến cộng đồng đó có đặc thù riêng” …

⇒ Nhìn chung, các định nghĩa về văn hóa hiện nay rất đa dạng. Theo đó, khái niệm chung về văn hóa như sau: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà loài người đã tạo ra trong quá trình lịch sử.

1.2. Văn hóa doanh nghiệp là gì có giống với văn hóa của một quốc gia?

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là nhận thức, hành vi ứng xử, giao tiếp và cách làm việc riêng của một doanh nghiệp. Là biểu tượng bên ngoài của công ty, văn hóa doanh nghiệp còn là trụ cột vững chắc cho mỗi nhân viên.

Đề cập đến khái niệm "Văn hóa doanh nghiệp" đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Khi kết hợp “Văn hóa" với "doanh nghiệp" nghĩa của nó đã được thu hẹp đi rất nhiều. Tuy nhiên cụm từ "Văn hóa doanh nghiệp"có rất nhiều định nghĩa khác nhau:

Văn hóa doanh nghiệp có giống văn hóa quốc gia

- Theo Jaques (1952): Văn hóa của một doanh nghiệp là cách tư duy và hành động hàng ngày của các thành viên. Đó là điều mà các thành viên phải học và ít nhiều phải tuân theo để được chấp nhận vào doanh nghiệp đó.

Văn hóa theo nghĩa này bao gồm một loạt các hành vi ứng xử, các phương thức sản xuất, kỹ năng và kiến thức kỹ thuật, quan điểm về kỷ luật, các thông lệ và thói quen quản lý, các mục tiêu của những người liên quan, cách trả lương, quan điểm về các công việc khác nhau, niềm tin vào tính dân chủ trong các buổi thảo luận và những quy ước, những điều cấm kỵ.

- Theo Denison (1990): Văn hóa doanh nghiệp chỉ những giá trị, tín ngưỡng và nguyên tắc bên trong tạo thành nền tảng của hệ thống quản lý, một loạt các thủ tục quản lý và hành vi ứng xử minh chứng và củng cố cho những nguyên tắc cơ bản này.

- Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): Văn hóa doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc biệt của các giá trị, các tiêu chuẩn, thói quen và truyền thống, những thái độ ứng xử và lễ nghi mà toàn bộ chúng là duy nhất với một tổ chức đã biết.

Vậy văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần được gây dựng nên trong suốt quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, quan niệm và tập quán và truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ, niềm tin, lý tưởng và hành vi của mọi thành viên doanh nghiệp trong việc thực hiện và theo đuổi các mục tiêu.

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, hướng hành vi cá nhân thực hiện tốt nhất mục tiêu và sự kỳ vọng của doanh nghiệp.

Như vậy, văn hóa doanh nghiệp là sản phẩm của những người làm cùng trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Văn hóa doanh nghiệp xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người trong doanh nghiệp chấp nhận, đề cao, chia sẻ và ứng xử theo các giá trị đó. Tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp và được coi là bản sắc riêng của mỗi doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp liên quan đến nhận thức.

Các cá nhân trong doanh nghiệp nhận thức văn hóa qua những gì họ thấy, họ nghe được trong doanh nghiệp mình. Các thành viên trong tổ chức có thể có trình độ, vị trí, trách nhiệm khác nhau nhưng vẫn có xu hướng mô tả về văn hóa doanh nghiệp theo những cách tương tự.

»»» Khóa Học Hành Chính Nhân Sự - Học Thực Chiến Cùng Chuyên Gia Nhân Sự Trên 10 Năm Kinh Nghiệm

2. Những giá trị cốt lõi tạo nên văn hóa doanh nghiệp?

2.1. Các giá trị văn hóa hữu hình

Những giá trị văn hóa hữu hình là những cái thể hiện được ra bên ngoài rõ ràng, dễ nhận biết nhất. Các thực thể hữu hình mô tả tổng quan nhất môi trường vật chất và các hoạt động xã hội trong một doanh nghiệp. Bao gồm các hình thức cơ bản sau:

*Kiến trúc đặc trưng và diện mạo doanh nghiệp

Được coi là bộ mặt của doanh nghiệp, kiến trúc và diện mạo luôn được quan tâm, xây dựng. Kiến trúc, diện mạo bề ngoài sẽ gây ấn tượng mạnh với khách hàng, đối tác… về sức mạnh, sự thành đạt và tính chuyên nghiệp của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Diện mạo thể hiện ở hình khối kiến trúc, quy mô về không gian. Kiến trúc thể hiện ở sự thiết kế các phòng làm việc, bố trí nội thất trong phòng, màu sắc chủ đạo,. Thực tế cho thấy, cấu trúc và diện mạo có ảnh hưởng đến tâm lý trong quá trình làm việc của người lao động.

*Lễ kỷ niệm, lễ nghi và các sinh hoạt văn hóa

Đây là những hoạt động đã được dự kiến từ trước và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lễ nghi theo từ điển tiếng Việt là toàn thể những cách làm thông thường theo phong tục, áp dụng khi tiến hành một cuộc lễ.

Theo đó, lễ nghi là những nghi thức đã trở thành thói quen, được mặc định sẽ được thực hiện khi tiến hành một hoạt động nào đó, nó thể hiện trong đời sống hàng ngày chứ không chỉ trong những dịp đặc biệt. Lễ nghi tạo nên đặc trưng về văn hóa, với mỗi nền văn hóa khác nhau các lễ nghi cũng khác nhau.

Lễ kỷ niệm là hoạt động được tổ chức nhằm nhắc nhở mọi người ghi nhớ những giá trị và là dịp tôn vinh Doang nghiệp, tăng cường sự tự hào của mọi người về doang nghiệp. Đây là hoạt động quan trọng được tổ chức sống động nhất.

Các sinh hoạt văn hóa như các chương trình ca nhạc, thể thao, các cuộc thi ,…là hoạt động không thể thiếu trong đời sống văn hóa. Các hoạt động này được tổ chức tạo cơ hội cho các thành viên nâng cao sức khoẻ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tăng cường sự giao lưu, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên.

*Ngôn ngữ, khẩu hiệu

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trong đời sống hàng ngày, do cách ứng xử, giao tiếp giữ các thành viên trong doanh nghiệp quyết định. Những người sống và làm việc trong cùng một môi trường có xu hướng dùng chung một thứ ngôn ngữ. Các thành viên trong doanh nghiệp để làm việc được với nhau cần có sự hiểu biết lẫn nhau thông qua việc sử dụng chung một ngôn ngữ, tiếng “lóng” đặc trưng của doanh nghiệp.

Khẩu hiệu là một câu nói ngắn gọn, sử dụng những từ ngữ đơn giản, dễ nhớ thể hiện một cách cô đọng nhất triết lý kinh doanh của một công ty.

*Biểu tượng, bài hát truyền thống

Biểu tượng là biểu thị một cái gì đó không phải là chính nó và có tác dụng giúp mọi người nhận ra hay hiểu được cái mà nó biểu thị. Các công trình kiến trúc, lễ nghi, giai thoại, khẩu hiệu đều chứa đựng những đặc trưng của biểu tượng.

Một biểu tượng khác là logo. Logo là một tác phẩm sáng tạo thể hiện hình tượng về một tổ chức bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Logo là biểu trưng đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn nên được các doanh nghiệp rất quan tâm chú trọng. Logo được in trên các biểu tượng khác của doanh nghiệp như bảng nội quy, bảng tên công ty, đồng phục, các ấn phẩm,…

Bài hát truyền thống, đồng phục là những giá trị văn hóa tạo ra nét đặc trưng tạo ra sự đồng cảm, gắn bó giữa các thành viên. Đây cũng là những biểu tượng tạo nên niềm tự hào của nhân viên về công ty mình.

Ngoài ra, các giai thoại, các ấn phẩm điển hình,…là những biểu tượng giúp mọi người thấy rõ hơn về những giá trị văn hóa.

2.2. Những giá trị được tuyên bố

Bao gồm các chiến lược, mục tiêu, các nội quy, quy định, tầm nhìn, sứ mệnh được công bố công khai để mọi thành viên của doanh nghiệp nỗ lực thực hiện. Là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhân viên. Những giá trị này cũng có tính hữu hình

*Tầm nhìn

Tầm nhìn là trạng thái trong tương lai mà doanh nghiệp mong muốn đạt tới. Tầm nhìn cho thấy mục đích, phương hướng chung để dẫn tới hành động thống nhất. Tầm nhìn cho thấy bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp trong tương lai với giới hạn về thời gian tương đổi dài và có tác dụng hướng mọi thành viên trong doanh nghiệp chung sức, nỗ lực đạt được trạng thái đó.

*Sứ mệnh

Sứ mệnh nêu lên lý do vì sao tổ chức tồn tại, mục đích của tổ chức là gì? Tại sao làm vậy? Làm như thế nào? Để phục vụ ai? Sứ mệnh và các giá trị cơ bản nêu lên vai trò, trách nhiệm mà tự thân doanh nghiệp đặt ra. Sứ mệnh và các giá trị cơ bản cũng giúp cho việc xác định con đường, cách thức và các giai đoạn để đi tới tầm nhìn.

*Mục tiêu chiến lược

Trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, doanh nghiệp luôn chịu các tác động cả khách quan và chủ quan. Có thể tạo điều kiện thuận lợi hay thách thức. Mỗi tổ chức cần xây dựng những kế hoạch chiến lược để xác định "lộ trình" và chương trình hành động, tận dụng được các cơ hội, vượt qua các thách thức, hoàn thành sứ mệnh của doanh nghiệp.

Khi xây dựng chiến lược cần thu thập thông tin về môi trường. Các thông tin thu thập được lại được diễn đạt và xử lý theo cách thức, ngôn ngữ thịnh hành trong doanh nghiệp cũng là công cụ thống nhất mọi người về nhận thức, cách thức hành động trong quá trình triển khai các chương trình hành động.

Ví dụ xêm thêm về giá giá trị văn hóa hữu hình tại tầm nhìn mục tiêu và sứ mệnh của Lê Ánh HR

Tầm nhìn sứ mệnh trong văn hóa doanh nghiệp

*Các giá trị ngầm định

Các giá trị ngầm định là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ, tình cảm đã ăn sâu trong tiềm thức mỗi thành viên trong doanh nghiệp. Các ngầm định là cơ sở cho các hành động, định hướng sự hình thành các giá trong nhận thức cho các cá nhân.

Như vậy từ việc tìm hiểu các giá trị tạo nên nét đặc trưng riêng của văn hóa, có thể hiểu được một phần văn hóa được thể hiện giá trị bên ngoài. Việc phát triển văn hóa không chỉ dựa vào doanh nghiệp mà còn là sự đồng lòng cùng phát triển của đội ngũ nhân viên tại doanh nghiệp.

3. Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định gần như toàn bộ kết quả kinh doanh. Nếu một doanh nghiệp không có văn hóa doanh nghiệp rõ ràng thì cũng giống như một người không có định hướng mục tiêu cuộc đời. Các công ty lớn và phát triển bền vững đều có văn hóa doanh nghiệp vững chắc.

4. Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp

- Văn hóa doanh nghiệp liên quan đến con người. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

- Văn hóa doanh nghiệp mang tính ổn định. Theo thời gian, hoạt động của các thành viên trong doanh nghiệp sẽ góp phần tạo nên giá trị tích lũy của văn hóa.

- Các yếu tố tạo nên văn hóa công ty bao gồm các mối quan hệ bên trong công ty, với khách hàng và các mối quan hệ khác bên ngoài công ty.

5. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

 • Thu hút nhân viên tài năng, văn hóa tốt sẽ giúp nhân viên gắn bó lâu dài, tận tụy và cống hiến với doanh nghiệp.
 • Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên nhận thức được mục tiêu, phương hướng, tính chất công việc, tạo dựng quan hệ nhân viên tốt đẹp và môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh.
 • Một nền văn hóa tích cực sẽ làm giảm đáng kể căng thẳng tại nơi làm việc và giúp các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và hành động.

6. Các mô hình văn hóa doanh nghiệp

- Mô hình văn hoá doanh nghiệp gia đình: Đặc điểm của mô hình này là môi trường làm việc thân thiện, đề cao sự đồng thuận và tinh thần đồng đội giữa các nhân viên.

Vì vậy, đây là mô hình hợp tác nhiều nhất và ít cạnh tranh nhất.

- Mô hình văn hoá doanh nghiệp thị trường: Giá trị cốt lõi của mô hình này là hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất.

Mọi nhân viên đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công việc và trong tổ chức nên họ cam kết đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Mô hình văn hoá doanh nghiệp sáng tạo: Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao là mục tiêu của những doanh nghiệp này.

Nhân viên được tự do sáng tạo, không ngừng học hỏi và đổi mới để phát huy tối đa khả năng của mình, dẫn đến một môi trường làm việc đôi khi có thể căng thẳng và cạnh tranh.

- Mô hình văn hoá doanh nghiệp thứ bậc: Văn hóa thứ bậc được thể hiện rõ nét thông qua quy trình tác nghiệp và định hướng phát triển doanh nghiệp. Các công ty được tổ chức để ổn định lâu dài.

Mọi công việc được quản lý theo cấp bậc chặt chẽ, nhân viên có trách nhiệm phục tùng mệnh lệnh của lãnh đạo.

7. Cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bước 1: Xây dựng nền móng

Các nhà lãnh đạo có cái nhìn tổng quan về các giá trị và mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới, làm cơ sở cho quá trình thiết lập văn hóa công ty và các giá trị cốt lõi.

Bước 2: Tuyển dụng nhân sự chất lượng

Tuyển dụng những người có tính cách khác nhau giúp cải thiện văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo thường xuyên được thiết lập nhằm mang đến cho nhân viên cơ hội bổ sung kiến ​​thức, kỹ năng và nâng cao văn hóa doanh nghiệp.

Bước 3: Xác định giá trị doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những mục tiêu và giá trị cốt lõi của riêng mình. Đây là giá trị riêng mà nếu được triển khai hiệu quả, đúng hướng có thể là cơ hội giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Bước 4: Đánh giá và điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp phù hợp

Đây là điều quan trọng và cần được thực hiện thường xuyên nếu doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu, phát triển và đi theo những giá trị cốt lõi đã đặt ra ngay từ đầu. Cần phải đánh giá và điều chỉnh văn hóa công ty với các chính sách, ý kiến ​​​​của nhân viên và các yếu tố bên ngoài.

8. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp

Nhân tố chủ quan Nhân tố khách quan

- Lãnh đạo

- Nhân viên trong doanh nghiệp

- Môi trường làm việc

- Công tác tuyển nhân viên

- Văn hóa đất nước, vùng miền

- Văn hóa học hỏi bên ngoài

 

 

Mỗi tổ chức đều có những nét văn hóa riêng đặc trưng cho doanh nghiệp đó. Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau để xây dựng nên đặc thù riêng của doanh nghiệp mình không bị hòa lẫn với các doanh nghiệp đang hiện hữu trên thị trường.

Văn hóa doanh nghiệp có thể được xây dựng dựa trên một phần ý chí chủ quan của lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên dù dựa vào những yếu tố nào thì khi xây dựng văn hóa riêng của tổ chức cần xem xét, xây dựng văn hóa doanh nghiệp của mình dựa trên những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Khi doanh nghiệp bắt đầu hình thình và xây dựng văn hóa riêng, việc đầu tiên cần có là tạo dựng những giá trị cốt lõi riêng biệt của doanh nghiệp mình dựa trên ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Từ những giá trị cốt lõi đó sẽ xây dựng được văn hóa tổ chức, tuy nhiên sự ảnh hưởng của văn hóa sẽ doa nhiều yếu tố bên ngoài tác động mà doanh nghiệp cần phải xác định và lựa chọn phù hợp ngay từ đầu để tránh những sai sót không đáng có nhất trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

8.1. Văn hóa dân tộc

- Mức độ phân quyền tại nơi làm việc: Sự phân cấp quyền lực là điều không thể tránh khỏi trong một tổ đặc biệt là các doang nghiệp có quy mô lớn.

 • Nếu doang nghiêp thành lập ở miền Bắc sẽ chịu nhiều bởi chế độ phong kiến trong thời gian dài, do đó lãnh đạo công ty người miền Bắc thường có phong cách quản trị phân quyền.
 • Ngược lại người miền Nam với lối sống tư do, thoải mái hơn nên phong cách quản trị tự do thường thấy nhiều tại các công ty có trụ sở chính tại miền Nam.

- Tinh thần tập thể trong doanh nghiệp: Thực tế cho thấy, chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể đều ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa doanh nghiệp.

Nếu trong một tập thể chủ nghĩa cá nhân giữ vai trò chủ đạo, trong quá trình làm việc năng suất lao động của mỗi cá nhân được thể hiện ở mức cao nhất. Mọi người nỗ lực làm việc để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên mức độ gắn kết giữa các cá nhân không cao.

Ngược lại với một tổ chức có cách làm việc theo chủ nghĩa tập thể thì mọi công việc tiến hành theo nhóm sẽ được thực hiện tốt hơn và giữa các cá nhân trong tổ chức có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau hơn. khóa học tài chính cho người không chuyên

- Sự bình đẳng nam nữ: Sự bình đẳng được thể hiện ở cả hai khía cạnh công việc và đời sống. Trong xã hội tiến tiến ngày nay vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên không phải ở bất cứ tổ chức nào sự bình đẳng cũng được coi trọng. Chính vì lẽ đó, nhiều khi trong quá trình làm việc lao động nữ còn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới nhất là trong công việc.

8.2. Các giá trị văn hóa học hỏi từ bên ngoài

Đây là những giá trị văn hóa không được tạo nên từ lãnh đạo công ty mà nó được thừa hưởng từ những tinh hoa của tập thể lao động công ty. Từ những hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng hay các nhãn hàng đầu tư cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động giao tiếp thông thường.

Đây là cơ hội để nhân viên trong công ty tiếp thu những giá trị văn hóa từ đối tác về cách cư xử, thái độ, lời nói và hành động của nhiều đối tác khác nhau từ đó đúc kết và xây dựng cho các nhân nét văn hóa đặc trưng riêng.

8.3. Văn hóa cá nhân

Mỗi cá nhân đều có những đặc điểm tính cách riêng của mỗi người và nó không thể mất đi. Tuy nhiên khi bước vào doanh nghiệp các đặc điểm cá nhân như độ tuổi, giới tính, sở thích trình độ,... được hòa nhập một cách phù hợp nhất với văn hóa của tổ chức.

Tuy nhiên văn hóa doanh nghiệp không tạo nên từ sự tập hợp các đặc điểm khác nhau của mỗi cá nhân mà bó là tập hợp những giá trị cơ bản nhất của mỗi thành viên trong doanh nghiệp.

8.4. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh và lao động trong ngành

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực nào thì sẽ đóng vai trò ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp đó.

- Đối với những doanh nghiệp dịch vụ sự mềm mỏng, kỹ năng giao tiếp thông thường sẽ tạo nên văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp như tôn vinh khách hàng nhiều hơn.

- Ngược lại đối với các doanh nghiệp sản xuất. Sự tỉ mỉ và cận thận luôn đặt lên hàng đầu để hạn chế tối đa sản phẩm lỗi khi đưa ra thị trường. Như vậy, nhân viên làm việc trong môi trường này cũng sẽ áp lựuc hơn về tính chính xác trong công việc.

Như vậy, việc xác định những yếu tố cốt lõi để xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp bền vững gắn bó xuyên suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp trên nhiều yêu tố.

Đây không phải là một vấn đề dễ thực hiện, hiện nay có nhiều công ty, doanh nghiệp lớn vẫn mắc phải những sai lầm khi xây dựng văn hóa tổ chức dẫn đến mất đi những nhân viên giỏi cống hiến cho doanh nghiệp gây thiệt hại không nhỏ về trí lực của tổ chức. 

Xem thêm: Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả

9. Ví dụ về văn hóa doanh nghiệp

Sau đây là ví dụ về văn hóa của một số doanh nghiệp lớn, có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam.

9.1. Văn hoá doanh nghiệp FPT

Văn hóa doanh nghiệp FPT đề cao tinh thần đồng đội và dân chủ. Ý kiến ​​cá nhân luôn được tôn trọng và nếu có mâu thuẫn giữa các ý kiến, tập thể FPT có văn hóa làm việc nhóm để phối hợp các ý kiến ​​vì lợi ích chung của công ty.

Văn hóa FPT đề cao sự sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và luôn gắn kết các thành viên với nhau.

9.2. Văn hóa doanh nghiệp của Vinamilk

Lãnh đạo và nhân viên sẽ có những quy tắc chung và thậm chí có thể tuân theo những quy tắc văn hóa doanh nghiệp khác nhau.

Tuy nhiên, những quy tắc này đều được liên kết với 6 nguyên tắc cốt lõi của kinh doanh, đó là trách nhiệm, hợp tác, chính trực, sáng tạo, hướng đến kết quả và xuất sắc.

9.3. Văn hóa doanh nghiệp Viettel

Viettel định hình văn hóa với thông điệp ICADO là I Can Do và cũng là viết tắt của 5 từ trong văn hóa doanh nghiệp Viettel.

 • I (Innovation – Sáng tạo): Môi trường làm việc do Viettel kiến ​​tạo và duy trì đảm bảo những nhân viên tạo ra giá trị cao cho tổ chức, có tài, có đức, sáng tạo sẽ có cơ hội thăng tiến bình đẳng.
 • C (Customer – Khách hàng): Viettel luôn quan tâm, lắng nghe, tôn trọng, thấu hiểu và phục vụ khách hàng.
 • A (Agility - Linh hoạt): Thích ứng nhanh và đảm bảo tính linh hoạt tạo lợi thế cạnh tranh.
 • D (Digital-first mindset – Tư duy số): Tư duy số là tư duy có hệ thống, luôn cố gắng cải tiến và tối ưu hóa thông minh.
 • O (Open culture – Văn hóa mở): Viettel kết hợp các yếu tố phương Đông và phương Tây, lấy thực tiễn làm chuẩn mực, cởi mở đón nhận cái mới, giá trị mới.

Xem thêm: Lợi thế cạnh tranh từ văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp cũng giống như đời sống tinh thần của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển về mọi mặt thì phải xây dựng được một nền văn hóa doanh nghiệp phù hợp, đầy đủ và thực hiện nó một cách tận tâm.

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/ offline, khóa học C&B ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng tốt nhất hiện nay.

Lê Ánh Hr chúc bạn thành công!

5.0
(3 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
12/05/2023

02/02/2023

11/08/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký