Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Với Lý Do Thuyết Phục Nhất

0 Đánh giá

Nội dung bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - người sáng lập Trung tâm đào tạo thực hành Lê Ánh đồng kiêm là giảng viên các khóa học hành chính nhân sự chuyên sâu tại Lê Ánh HR.

Đơn xin nghỉ phép là gì? Mẫu đơn xin nghỉ phép được dùng trong những trường hợp nào? - Trong thực tế có rất nhiều trường hợp cần sử dụng đến mẫu đơn xin nghỉ phép như: Nghỉ phép năm, có việc đột xuất cần xin nghỉ...

Trong bài viết này Lê Ánh HR sẽ tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất trong các trường hợp để các bạn sử dụng khi cần

I. Đơn Xin Nghỉ Phép Là Gì?

Đơn xin nghỉ phép (tiếng anh là Leave of absence letter) - Là loại văn bản để cá nhân xin nghỉ làm trong một thời gian nhất định để giải quyết những công việc cá nhân.

Đơn xin nghỉ phép phải được thông qua bởi bộ phận nhân sự/ người sử dụng lao động, sau khi được xét duyệt thì cá nhân đó mới được tính là nghỉ phép

Hiện nay có khá nhiều trường hợp cần sử dụng mẫu giấy xin nghỉ phép như:

 • Đơn xin nghỉ phép công ty
 • Đơn xin nghỉ phép năm
 • Đơn xin nghỉ phép không lương
 • Đơn xin nghỉ phép của công nhân
 • Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức
 • Đơn xin nghỉ phép của giáo viên
 • Đơn xin phép nghỉ học sinh

Các hình thức viết đơn xin nghỉ phép cũng rất đa dạng theo từng trường hợp, nhưng thường có hai loại là đơn xin nghỉ phép viết tay rồi gửi trực tiếp lên cấp trên hoặc gửi qua email.

Có nhiều mẫu đơn xin nghỉ phép khác nhau để bạn có thể sử dụng cho từng trường hợp, thời gian nghỉ và chế độ nghỉ thích hợp theo đúng quy định của công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức nơi bạn làm việc.

»»» Khóa Học Hành Chính Nhân Sự Online - Tương Tác Trực Tiếp Với Chuyên Gia Nhân Sự Hàng Đầu

Mẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn xin nghỉ phép

II. Quy Định Xin Nghỉ Phép Chuẩn

Theo quy định xin nghỉ phép của Luật Lao động, thời gian xin nghỉ phép được quy định như sau:

1. Quy định về nghỉ phép năm của người lao động

Người lao động được phép nghỉ tối đa 12 ngày nếu làm việc trong điều kiện bình thường. Trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt và đặc biệt khắc nghiệt, số ngày nghỉ phép trong năm tương ứng là 14 ngày và 16 ngày.

Riêng đối với cán bộ viên chức, cứ mỗi 05 năm làm việc, số ngày nghỉ phép năm được tăng thêm 01 ngày.

2. Quy định nghỉ phép không lương

Trong trường hợp đã nghỉ hết số ngày nghỉ phép trong năm nhưng bận việc cá nhân (kết hôn, sinh con, người thân bị bệnh, mất,...) người lao động có thể xin nghỉ phép không lương.

Số ngày nghỉ phép không hưởng lương sẽ tuân thủ theo thỏa thuận của bạn với lãnh đạo tổ chức doanh nghiệp và có dấu xác nhận.

Trong trường hợp thời gian nghỉ phép không lương quá dài, không thể đảm bảo cho công việc, bạn có thể phải viết đơn xin nghỉ việc. Mặc dù đây là việc không ai mong muốn, nhưng nếu buộc phải nghỉ, tạm dừng công việc, bạn có thể tham khảo và tải về các mẫu đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp dưới đây.

3. Quy định làm đơn xin nghỉ phép trước bao nhiêu ngày

Hiện tại, pháp luật không quy định rõ số ngày cần báo trước khi nộp đơn xin nghỉ phép. Người lao động có thể căn cứ vào nội quy, quy tắc của từng tổ chức, doanh nghiệp làm việc để linh động nộp đơn xin nghỉ phép của mình.

III. Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Trong Các Trường Hợp

Đơn xin nghỉ phép
Đơn xin nghỉ phép

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

- Ban giám đốc - Công ty………………………….

- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

- Trưởng ……………....………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại.................................................................................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................

Điện thoại liên hệ khi cần:...................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................... Chức vụ:............................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

    Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: ............................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

+ Nơi nghỉ phép: ..............................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng!

                                                                       Tp ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của Trưởng đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm  đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:     - Ban Giám đốc ………………….

- Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự

- Trưởng Phòng ………………..

Tên tôi là:……………………………………………….………………………

Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………

Kính đề Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự và Trưởng phòng .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép ...... ngày, (kể từ ngày …... tháng ….... năm..…. đến ngày….... tháng ….. năm …..).

Lí do: .........................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):

…………………………… ……… Phòng ……………...

Ông (bà) …………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

…….. ngày … tháng …. năm ……             

NGƯỜI LÀM ĐƠN                      

3. Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

Nghỉ phép năm là kỳ nghỉ phép dài của người lao động, trong đó, người lao động có thể nghỉ dần hay tích lũy số ngày nghỉ trong cả năm và xin phép nghỉ dài ngày trong một khoảng thời gian.

Theo quy định của Luật lao động, những người lao động ở điều kiện thông thường sẽ có tối đa 12 ngày nghỉ phép/năm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Kính gửi:

- Ban lãnh đạo Công ty......................

- Phòng Hành Chính Nhân sự

-…………………………….(1)

Tên tôi là:………………………………………..………………………………..

Chức vụ (chức danh):…………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….

Đề nghị được nghỉ phép năm….(2), ……(3) ngày (từ ngày ... /... / đến ngày ... /.../...)

Nơi nghỉ phép:…………………………..……………………………………………..

Lý do nghỉ phép:…………………………...……………………………………………..

Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:………………………………………………………...

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

………., ngày…… tháng …… năm........

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HCNS

(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ trách

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Ghi chú:

(1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý

(2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào

(3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

4. Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

Nếu đã sử dụng hết số ngày nghỉ phép năm nhưng vẫn có việc cá nhân không thể đến làm việc, người lao động có thể viết theo mẫu giấy xin nghỉ phép không lương và nộp lên cấp trên chờ phê duyệt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………………………

- Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

- Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận …… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……………đến ngày ………….….

Lý do nghỉ phép: …………………………………………………………………………...…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày…..tháng…..năm

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo một số mẫu đơn xin nghỉ phép trong các trường hợp khác dưới đây:

5. Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:     – Phòng Giáo dục và đào tạo

– Ban giám hiệu trường ……………

Tôi tên là …………......................................................................................................................

Chức vụ: …………….................................................................................................................

Đơn vị công tác ………………......................................................................................................

Kính đề nghị .……………….......................................................................................................

Giải quyết cho tôi được nghỉ .……………...................................................................................

Kể từ ngày……/……./…….. đến ngày……/……./………

Lý do: …….............................................................................................................................

Nơi nghỉ phép: ……........................................................................................

Tôi hứa sau khi hết thời gian nghỉ phép trên tôi sẽ có mặt tại đơn vị để công tác bình thường./

…., ngày … tháng … năm …

Người viết đơn       

(ký và ghi rõ họ tên)    

6. Mẫu đơn xin nghỉ phép học sinh

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn ….

Em tên là: ………………………………………………………

Học sinh lớp: ………………………………………………………

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày: .../..../..... đến hết ngày: ..../..../......

Lí do viết đơn: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………

Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài em xin chịu mọi hình phạt mà cố và nhà trường đưa gia. Mong được sự đồng ý của cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của phụ huynh học sinh

 

……………, ngày … tháng … năm ……..

Người làm đơn/ học sinh

 

7. Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ……………………………………………………………………….……………………………………….……………………….

Tôi tên là: …………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/Tháng/Năm sinh:……………………………… Tại: ……………….……………………….……………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….……………………….……

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….……………………….

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………….……………………….

Nay tôi làm đơn này xin phép ……………  cho tôi được nghỉ phép từ ngày … / … / …. đến ngày … /... /...

Lý do xin nghỉ: ………………………………………………………………………. 

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho…………………….... 

Tại phòng ……………………………………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… (8) giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày …. tháng …. năm ...       

Người làm đơn 

LINK DOWNLOAD: Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ phép

Xem thêm:    

IV. Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Viết Tay

Đơn xin nghỉ phép của bạn cần phải viết ngắn gọn, chân thực với những lý do xin nghỉ chính đáng. Đây là yếu tố tiên quyết để ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép của bạn.

*Cách viết giấy xin nghỉ phép chuyên nghiệp:

- Kính gửi: Ban lãnh đạo tổ chức/ công ty/ người trực tiếp phê duyệt đơn xin nghỉ phép của bạn

- Tiêu đề: Đơn xin nghỉ phép

- Họ tên người làm đơn: Ghi rõ họ tên, phòng ban làm việc

- Nội dung đơn: Nêu rõ mục đích xin nghỉ phép, thời gian nghỉ phép và thông tin liên lạc của bản thân để hỗ trợ cho công việc.

- Lời cảm ơn: Viết lời cảm ơn tới người đọc và phê duyệt đơn xin nghỉ phép của bạn

- Chữ ký: Ký và ghi rõ đầy đủ họ tên của bạn.

V. Những Lưu Ý Khi Viết Đơn Xin Nghỉ Phép

Để đơn xin nghỉ phép của mình được xét duyệt, người viết đơn cần LƯU Ý một số điểm sau:

- Cần xác định rõ người có vai trò, thẩm quyền tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép để gửi cho phù hợp;

- Ngôn ngữ trang trọng, bố cục hợp lý, cách viết đơn xin nghỉ phép mạch lạc, rõ ràng; sử dụng kính ngữ hợp lý;

- Phần cần chú ý nhất Lý do làm Đơn xin nghỉ phép thuyết phục

Có nhiều lý do xin nghỉ phép chính đáng như: 

 • Xin nghỉ do ốm đau, thai sản, người nhà bị ốm
 • Xin nghỉ phép do nhà có tang
 • Xin nghỉ phép để kết hôn..........

Tuy nhiên, bạn cần ghi nhớ, lý do phải trung thực. Bởi, nếu không trung thực mà bị phát hiện sẽ làm giảm uy tín của bạn.

Trong trường hợp, lý do thật không hề thuyết phục, cách viết của bạn cũng có thể làm Đơn xin nghỉ trở nên thuyết phục hơn

- Phải xác định rõ nghỉ thuộc diện nào:

 • Nghỉ phép năm
 • Nghỉ phép không hưởng lương;
 • Nghỉ con ốm;
 • Nghỉ cưới xin;
 • Nghỉ có tang...

Để phòng kế toán hoặc hành chính - nhân sự dễ dàng trong việc tính lương;

- Cần có cam kết như: Vẫn theo sát công việc hoặc ghi bài, chép bài đầy đủ...

Trên đây Lê Ánh HR đã tổng hợp tất cả những Mẫu đơn xin nghỉ phép được sử dụng phổ biến hiện nay cùng cách viết và những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ phép với lý do thuyết phục nhất. Mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn khi cần nghỉ phép mà chưa biết viết như thế nào.

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này 

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự, khóa học C&B ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng tốt nhất hiện nay.

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký