Hợp Đồng Khoán Việc Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Khoán Việc Mới Nhất

Hiện nay nhiều lao động muốn làm việc theo hình thức làm khoán hơn làm việc theo ngày công thực tế. Với hình thức này người lao động có thể chủ động trong công việc và tập trung làm việc hơn, đồng thời người sử dụng lao động cũng không lo mất nhiều thời gian nhà rỗi.

Vậy hợp đồng khóa việc như thế nào và các mẫu hợp đồng khoán việc ra sao hãy cùng Lê Ánh Hr tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Khóa học Hành chính nhân sự – Tổng hợp các kiến thức thực tế từ A-Z

I HỢP ĐỒNG KHÓA VIỆC LÀ GÌ?

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận.

Đối tượng của hợp đồng khoán việc là công việc mang tính chất thời vụ, ngắn hạn phải thực hiện theo thỏa thuận,

 Như vậy, đây là cách trả lương cho người lao động khi hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao theo công thức

Lương = Mức lương khoán * Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc

II PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

Có hai loại hợp đồng khóa việc là hợp đồng khoán việc toàn bộ và hợp đồng khoán việc từng phần

 1 Hợp đồng khoán việc toàn bộ

Bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc.

Trong khoản tiền người giao khoán trả cho người nhận khoán bao gồm chi phí vật chất, công lao động và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

2 Hợp đồng khoán việc từng phần

Người nhận khoán phải tự lo công cụ lao động.

Người giao khoán phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.

II QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG KHÓA VIỆC

Hợp đồng khoán việc

Việc lựa chọn sử dụng hợp đồng khoán việc hay hợp đồng lao động cần phải dựa vào đặc điểm, tính chất của từng loại hợp đồng cũng như lĩnh vực, công việc mà doanh nghiệp đang tham gia hoạt động. Hợp đồng khoán việc chỉ được sử dụng đối với các công việc diễn ra trong một thời điểm nhất định, chỉ mang tính thời vụ. Một số ví dụ như hợp đồng khoán việc tạp vụ, hợp đồng khoán việc bảo vệ.

Còn đối với những công việc mang tính chất ổn định và lâu dài thì sẽ áp dụng hợp đồng lao động theo một trong ba loại sau:

 • HĐLĐ theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định nào đó có thời hạn dưới 1 năm.
 • HĐLĐ có thời hạn xác định là hợp đồng mà hai bên xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ từ 1 - 3 năm.
 • HĐLĐ không xác định thời hạn cụ thể là hợp đồng mà không có sự xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng giữa hai bên.

Không được giao ước hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc cụ thể nào đó có thời hạn dưới 1 năm để làm những công việc có tính chất thường xuyên hơn 1 năm trừ trường hợp phải tạm thay thế người lao động đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, ốm đau, nghỉ do chế độ thai sản, do tai nạn lao động hay nghỉ có tính chất tạm thời khác.

Do vậy, trong trường hợp người sử dụng lao động kí kết hợp đồng khoán sai quy định sẽ bị phạt hành chính mức phạt từ 500.000 – 20.000.000 đồng tùy thuộc vào số lượng lao động vi phạm căn cứ theo nghị định 95/2013/NĐ – CP.

III MẪU HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC MỚI NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC, GIAO KHOÁN

Số: … /20.../HĐDV/VPLSĐMS

 Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ : […]

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại … chúng tôi gồm có:

 Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: […]

Địa chỉ trụ sở: […]

Mã số doanh nghiệp: […]

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: […]

Chức vụ: […]

Điện thoại: […]

Email: […]

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A)

Họ và tên: […]

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: […]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: […]

Chỗ ở hiện tại: […]

Điện thoại: […]

Email: […]

Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chưc: […]

Địa chỉ trụ sở: […]

Mã số doanh nghiệp: […]

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: […]

Chức vụ: […]

Điện thoại: […]

Email: […]

Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện […]bên B đảm nhận và thực hiện […] 

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …

Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

 Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A

 1. Quyền của Bên A: […]

Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 1. Nghĩa vụ của bên A:

Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 1. Quyền của bên B:

Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay cho bên A.

Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ

 1. Nghĩa vụ của bên B:

Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).

Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán:

 1. Tiền dịch vụ: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.
 2. Phương thức thanh toán: …

 Điều 6. Chi phí khác

Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

 1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
 2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 8. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN A                                                                                                         BÊN B

Trên đây là Cách tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu bạn cần trang bị thêm các kiến thức về nghiệp vụ Quản trị nhân sự, bạn có thể tham khảo thêm các Khóa học Hành chính nhân sự . Khóa học này sẽ giúp bạn thành thạo các kỹ năng của một nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp, được giảng dạy bởi các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực nhân sự giúp bạn có những kiến thức chắc chắn khi hành nghề.

Có thể bạn quan tâm:

 Cách tính trợ cấp thôi việc

Hợp đồng khóa là gì? Mẫu hợp đồng khoán mới nhất

 Cách tính lương tăng ca cho người lao động

 Mẫu biên bản làm việc chuyên nghiệp

  Khóa học thực hành C&B 

 Lê Ánh Hr chúc bạn thành công!

 

 

 

Bình luận
Đánh giá của bạn

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr
Đăng ký