Tổng Hợp Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Phổ Biến - Lê Ánh HR

0 Đánh giá

Quyết định bổ nhiệm là một trong những quyết định quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy cơ quan nhà nước hoặc tối ưu cơ cấu nhân sự trong doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và hiệu suất của cá nhân được bổ nhiệm, cũng như đối với tổ chức trong việc đạt được mục tiêu.

Làm thế nào để soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn, hãy cùng LÊ ÁNH HR tìm hiểu thêm trong nội dung dưới đây.

1. Quyết định bổ nhiệm nhân sự là gì?

Bổ nhiệm là giao cho một người một chức vụ hoặc vị trí công việc cụ thể trong tổ chức, bằng quyết định của cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Quyết định bổ nhiệm có thể được thực hiện trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp. Quyết đinh này được đưa ra sau khi xem xét và đánh giá năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và độ tin cậy của ứng viên.

Quyết định bổ nhiệm là quyết định giao cho một người hoặc một nhóm người đảm nhận một vị trí, chức vụ hoặc vai trò cụ thể trong tổ chức. Các quyết định thường được thực hiện và xác thực bởi cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

Các quyết định được thể hiện thông qua mẫu văn bản, thông báo hoặc các tài liệu theo đúng quy định. Đó chính là căn cứ quan trọng cung cấp cho người bổ nhiệm và các bên liên quan nắm được sự thay đổi, tiến hành thực thi và ghi nhận.

Quyết định bổ nhiệm nhân sự

 

2. Các loại hình bổ nhiệm thường gặp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, có rất nhiều trường hợp cần bổ nhiệm trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp như:

 • Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty;
 • Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty
 • Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Nội dung cơ bản của một mẫu quyết định bổ nhiệm

Theo nghị định 30/2020/NĐ-CP, các văn bản quyết định bổ nhiệm đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị bổ nhiệm
 • Số quyết định
 • Thời gian và địa điểm ra quyết định
 • Tên quyết định, nội dung trong quyết định
 • Căn cứ dẫn đến quyết định bổ nhiệm
 • Thông tin của người được ủy quyền bổ nhiệm, người được bổ nhiệm và người nhận quyết định bổ nhiệm. ( Ví dụ như: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, chức vụ,…)
 • Nơi nhận quyết định
 • Chức vụ của người ra quyết định bổ nhiệm
 • Chữ ký và họ tên của người ra quyết định bổ nhiệm

4. Tổng hợp mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự phổ biến

Trong quyết định bổ nhiệm nhân sự, thẩm quyền bổ nhiệm thuộc về cá nhân, tổ chức nào tùy thuộc vào chức vụ, quyền hạn trong tổ chức. Chi tiết được quy định tại Điều 73 đến 86 Luật doanh nghiệp 2020. Chẳng hạn như Giám đốc, Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Tùy vào chức vụ, quyền lợi và loại hình doanh nghiệp sẽ có quy định khác nhau về thời hạn bổ nhiệm. Doanh nghiệp cần cân nhắc nhu cầu thực tế và quy định của pháp luật để đưa ra thời hạn phù hợp. Ví dụ trong Luật doanh nghiệp quy định một số vị trí có nhiệm kỳ không quá 5 năm, một cá nhân được bổ nhiệm vào vị trí đó không quá 2 nhiệm kỳ liên tục.

Và quyết định bổ nhiệm nhân sự được tiến hành và quản lý thông qua mẫu văn bản, thông báo hoặc các tài liệu theo đúng quy định. Dưới đây là một số mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự phổ biến:

4.1. Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự công ty TNHH

 

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự công ty TNHH TẠI ĐÂY

4.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự công ty cổ phần

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự công ty cổ phần TẠI ĐÂY

4.3. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng TẠI ĐÂY

4.4. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc 

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc 

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc TẠI ĐÂY

4.5. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

 

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng TẠI ĐÂY

5. Hướng dẫn viết quyết định bổ nhiệm

Các quyết định được thể hiện thông qua mẫu văn bản, thông báo hoặc các tài liệu theo đúng quy định như các mẫu được chia sẻ ở trên. Tương tự ở những vị trí bổ nhiệm nhân sự khác, dưới đây LÊ ÁNH HR hướng dẫn chi tiết cách viết quyết định bổ nhiệm tiêu chuẩn:

(1) Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?

Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng phòng…

(2) Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.

Ví dụ: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc…

(3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này.

Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng…

(4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

(5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Ví dụ quyền và nghĩa vụ của chức danh Giám đốc:

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên;

- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

- Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.…

(7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

(8) Các lưu ý khác

 • Đảm bảo tuân thủ các quy định của nội bộ tổ chức, doanh nghiệp cũng như quy định của pháp luật. Các quy định này bao gồm những văn bản hành chính, quy định nội bộ doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.
 • Đảm bảo tính minh bạch và công bằng khi bổ nhiệm. Trong quá trình xem xét ứng viên phải thể hiện rõ các tiêu chí và quy trình đánh giá, không đối xử bất công giữa các ứng viên.
 • Cần đánh giá người được bổ nhiệm một cách khách quan, xem xét toàn diện về kinh nghiệm, năng lực, kỹ năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức theo quy định.

>>> Xem thêm: 

6. Vai trò của nhân sự trong việc thực hiện quyết định bổ nhiệm

Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyết định bổ nhiệm, đảm bảo quy trình được tiến hành hiệu quả, công bằng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Vai trò của nhân sự trong việc thực hiện quyết định bổ nhiệm

Dưới đây là một số vai trò cụ thể của nhân sự trong việc thực hiện quyết định bổ nhiệm:

6.1. Tư vấn và hỗ trợ cho ban lãnh đạo

Cung cấp thông tin về các ứng viên, bao gồm trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và năng lực phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Đề xuất các tiêu chí đánh giá và phương pháp đánh giá ứng viên phù hợp với yêu cầu của vị trí.

Tham gia vào các buổi phỏng vấn ứng viên để đánh giá năng lực và phẩm chất của họ.

Đề xuất quyết định bổ nhiệm phù hợp nhất dựa trên kết quả đánh giá và nhu cầu của tổ chức.

6.2. Thực hiện các quy trình bổ nhiệm

Chuẩn bị và phát hành thông báo tuyển dụng vị trí cần bổ nhiệm.

Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng tuyển.

Lên lịch và tổ chức phỏng vấn ứng viên.

Đánh giá kết quả phỏng vấn và các bài kiểm tra (nếu có).

Chuẩn bị hồ sơ đề xuất bổ nhiệm và trình ban lãnh đạo phê duyệt.

Viết và ban hành quyết định bổ nhiệm.

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc bổ nhiệm.

6.3. Đảm bảo tuân thủ pháp luật

Nắm rõ các quy định của pháp luật lao động liên quan đến việc tuyển dụng và bổ nhiệm.

Áp dụng các quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm một cách công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử.

Lưu giữ hồ sơ tuyển dụng và bổ nhiệm đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.

6.4. Hỗ trợ nhân viên sau khi bổ nhiệm

Thực hiện các thủ tục nhập cho nhân viên mới.

Tổ chức chương trình định hướng cho nhân viên mới.

Hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mới trong thời gian thử việc.

Ngoài những vai trò trên, nhân sự cũng có thể tham gia vào các hoạt động khác liên quan đến việc bổ nhiệm như:

Đào tạo cho ban lãnh đạo và cán bộ nhân sự về các kỹ năng tuyển dụng và bổ nhiệm.

Nghiên cứu thị trường lao động để cập nhật thông tin về nhu cầu nhân lực và mức lương.

Phát triển các chương trình phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực của nhân viên.

6.5. Lưu trữ và quản lý hồ sơ quyết định bổ nhiệm nhân sự

Lưu trữ, đồng bộ, cập nhật thông tin nhân sự thường xuyên.

Có thể tra cứu quá trình làm việc, bổ nhiệm của bất cứ cá nhân nào.

Cung cấp báo cáo tình hình nhân sự cho nhà quản lý.

Đồng bộ thông tin để chấm công, tính lương, thực hiện chính sách phúc lợi.

Kết luận

Nhìn chung, nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quy trình bổ nhiệm được thực hiện hiệu quả, công bằng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm nhân sự phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phát triển của tổ chức.

Trên đây, Lê Ánh HR đã giúp bạn có được cái nhìn toàn diện và những kiến thức cần thiết để soạn thảo quyết định bổ nhiệm nhân sự một cách hiệu quả. Việc soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm là một bước quan trọng trong quản lý nhân sự, giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quy trình bổ nhiệm.

Hy vọng rằng thông qua việc áp dụng các mẫu quyết định trên, các doanh nghiệp và cơ quan sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhân viên, công chức.

--------------- 

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&Bkhóa học tin học văn phòng ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM

 

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký