Bản mô tả công việc & giao nhận nhiệm vụ

Bản mô tả công việc và giao nhận nhiệm vụ
Bản mô tả công việc và giao nhận nhiệm vụ

Bản mô tả công việc và giao nhận nhiệm vụ là tài liệu cập nhật thông tin đầy đủ và chi tiết nhất mà người thực hiện công việc phải thực hiện trong thời gian công tác tại doanh nghiệp. Là cơ sở để nhân viên đảm nhận vị trí công việc đó biết rõ mục tiêu của công việc. Chức năng và nhiệm vụ, yêu cầu kết quả đối với các công việc được giao, quyền hạn. Và trách nhiệm có được khi thực hiện các chức năng đó. Hướng dẫn để nhân viên thực hiện công việc của mình một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch hoạt động của bộ phận cũng như của công ty, tổ chức.

>>> Xem thêm: Mẫu Hợp đồng lao động

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC & GIAO NHẬN NHIỆM VỤ

( DÀNH CHO CHỨC DANH ..... )

*****

 

I/ Bản mô tả công việc này được lập bởi:

1/ Ông: .........................................., Chức vụ: ..........................................................

Đơn vị: CÔNG TY CP ..................................................................................................

Với sư phê duyệt của :

2/Ông:  ..........................Chức vụ:      .......................................................................

Đơn vị: CÔNG TY CP ..................................................................................................

II/ Bản mô tả công việc này dùng cho việc:

* Giao nhiệm vụ thử việc „       Chính thức   „

Người chịu trách nhiệm thực hiện được giao trong bản mô tả này:

Ông/Bà : ..............................................., Chức vụ: ....................................................

Đơn vị: Bộ Phận ....................................- Công ty: ......................................................

A/ NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM & CÔNG VIỆC:

1/ Trách nhiệm quản lý/tổ chức thực hiện

 

TT

 

Tên gọi công việc được giao

Yêu cầu đạt được/thời gian hoàn thành

1

   

2

 

 

3

 

 

4

   

5

 

 

6

 

 

Tổng số công việc được giao:  ……………..  mục

Thời gian từ ngày: …….. / …….. / …… đến ngày: ……./…….../ …….

Công việc thực hiện thường xuyên.

2/Trách nhiệm cá nhân tự thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ:

 

TT

 

Tên gọi công việc được giao

Yêu cầu đạt được/thời gian hoàn thành

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Tổng số công việc được giao:  ……….  mục

          Thời gian từ ngày : ……. / ……. / 20…….. đến ngày: ……./……/ 20…….

          Công việc thực hiện thường xuyên „ „

  1. Phần đề xuất khác của Ông/Bà :

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

B/ PHẦN GIAO VÀ NHẬN CÔNG VIỆC:

1/Người nhận công việc cam kết:

  1. Tôi người ký tên dưới đây nhận công việc được giao ( ghi trong Mục A & B ) xác nhận rằng đã hiểu đầy đủ yêu cầu công việc được giao và tự thấy tôi có đủ năng lực để tự nguyện nhận traùch nhiệm và thực hiện đầy đủ, cũng như đảm bảo yêu cầu công việc đặt ra.
  2. Ngoài ra tôi đề xuất cần được hỗ trợ:

 

Ngày ……. tháng ……… năm …..

   NGƯỜI NHẬN CÔNG VIỆC

       (Ký ghi rõ họ tên)

 

2/ Người giao công việc xác nhận:

  • Tôi, người ký tên dưới đây xác nhận rằng các công việc được mô tả ( ghi trong Mục A & B ) đã được Ông/Bà : .............................................................., Chức vụ: ......................................... hiểu đầy đủ và tự nguyện đảm nhận.
  • Ngoài ra tôi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ để Ông/Bà: .....................................................hoàn thành nhiệm vụ.

 

                                                                      Ngày…….tháng……năm ……….

                                                                       TRƯỞNG/PHÓ BỘ PHẬN

                                                                            (Ký ghi rõ họ tên)

 

C/ PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC & GIAO NHẬN CÔNG VIỆC:

  1. Tôi người ký tên dưới đây chấp thuận rằng công việc được mô tả ( ghi trong Mục A & B ) phù hợp với yêu cầu về trách nhiệm và năng lực của người thực hiện, đúng các quy định của Quy chế Điều hành Công ty
  2. Người giao công việc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy chế, người nhận công việc thực hiện đúng trách nhiệm ban đâu. Việc giao và nhận hoàn toàn tự nguyện, đúng nguyên tắc Công ty và luật pháp.

  

      Ngày…….tháng……năm ……….

      PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

           (Ký ghi rõ họ tên)

 

Nơi nhận:

  • Giao cho người nhận công việc ( 01 bản )
  • Lưu Hồ sơ Nhân sự Công ty ( 01 bản )

Trên đây là mẫu bản mô tả công việc và giao nhận nhiệm vụ mà những chuyên gia nhân sự của Leanhhr.com biên soạn. Chúng mang đến cho các bạn cái nhìn toàn diện. Đồng thời cung cấp mẫu bản để các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu, áp dụng vào công việc.

>>> Xem thêm: Nên học hành chính nhân sự ở đâu tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh

Bạn đọc có thể tham khảo các khóa học liên quan đến lĩnh vực Hành chính nhân sự tại trung tâm để rõ hơn về các vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. 

 

 

Bình luận
Đánh giá của bạn

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr
Đăng ký